Statut

Home / O nas / Statut
Statut

Statut

STATUT FUNDACJI EMS PL

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą EMS PL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona zostaje przez Adama Olszewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Grzegorza Gębalę w Kancelarii Notarialnej w Opolu, przy ul. Żeromskiego 1 w dniu 12 maja 2016 roku.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Opole

§ 4

Nadzór nad Fundacją pełni Minister Zdrowia.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 7

Fundacja używa pieczęci o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres oraz znak graficzny wzór ustanowi Zarząd Fundacji w pierwszym roku działalności.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9

Cele Fundacji stanowią:

 1. ratownictwo i ochrona ludności,
 2. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

 3. ochrona i promocja zdrowia,

 4. nauka,edukacja oświata i wychowanie,

 5. nabór i szkolenie kadry ratowniczej,

 6. działalność w zakresie ochrony przyrody,

 7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 8. działalność charytatywna,

 9. działalność opiekuńcza, kulturalną, naukowa, badawczo-rozwojowa, sportowa i turystyczna, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych,

 10. promocja i organizacja wolontariatu,

 11. współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem i ochroną ludności,

 12. nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granicą,

 13. współpraca w zakresie wyżej wymienionych celów z wszystkimi organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego, oraz ich stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczym, naukowymi oraz służbami publicznymi,

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele, może prowadzić następującą działalność:

 1. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)

 2. Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B)

 3. Praktyka pielęgniarek i położnych ( PKD 86.90.C)

 4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)

 5. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)

 6. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

 7. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)

 8. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)

 9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

 10. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD: 58.12.Z)

 11. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)

 12. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

 13. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

 14. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)

 15. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

 16. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

 17. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

 18. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z)

 19. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)

 20. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z)

 21. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)

 22. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z)

 23. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)

 24. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)

 25. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.19.Z)

 26. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)

 27. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski ( PKD 49.31.Z)

 28. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)

 29. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)

 30. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

 31. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)

 32. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)

 33. Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000,00 zł (słownie jeden tysiąc 00/100), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, który stanowi wkład pieniężny Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

1. Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków i zapisów

2) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenych usług

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji,

5) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,

6) odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych,

7) dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego

8)spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, prawnej,

9) zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku przekazane zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów,

2. W Fundacji zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 15

1. Dochody Fundacji w całości przeznaczone są na realizację celów statutowych.

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości, co najmniej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) lub gdy chodzi o osoby zagraniczne – równowartość tej kwoty w dewizach, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 18

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

IV. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 19

 1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji

 1. Zarząd Fundacji

 1. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy członków, o ile statut nie stanowi inaczej.

 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 20

1. W skład Rady Fundacji wchodzą trzy do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

2. Rada powoływana jest na czas nieokreślony i może być w każdym czasie odwołana w całości lub odniesieniu do każdego z jej członków przez fundatora.

3. Rada Fundacji wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie, przy czym Fundacja pokrywa koszty ich działalności.

§ 21

1. Do Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

 2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania

 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd

 5. powoływanie i odwoływanie członków doraźnych komisji funkcjonujących w ramach Rady Fundacji oraz ustalanie im zadań,

 6. wykonywanie zadań kontrolnych w stosunku do Zarządu,

 7. opiniowanie organizacji wewnętrznej Fundacji

 8. opiniowanie regulaminu działania Zarządu

 9. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji

 10. inicjowanie nowych form realizacji celów statutowych Fundacji

 11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielania mu absolutorium

 12. wnioskowanie i opiniowanie ewentualnych zmian Statutu Fundacji

 13. przyznawanie odznak, medali honorowych i innych wyróżnień dla sponsorów i osób zasłużonych dla Fundacji.

2. W celu wykonywania swych zadań kontrolnych Rada jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących

działalności Fundacji,

 1. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 1. być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

§ 22

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Fundatora lub przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż raz w roku.

2. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 23

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 24

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w ust. 1 ma charakter doradczy.

§ 25

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z trzech do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony i może być decyzją Fundatora w każdym czasie odwołany w całości lub w odniesieniu do każdego z jej członków.

3. Powołując Zarząd Fundator określa funkcje pełnione przez osoby powołane.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 26

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji.

2.Zarząd w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Fundacji lub Fundatora, kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności Zarząd prowadzi statutową działalność Fundacji, zarządza majątkiem i dochodami Fundacji, decyduje o rozdziale środków finansowych i rzeczowych, podejmuje uchwały w zakresie przeznaczenia i wykorzystania dochodów Fundacji.

§ 27

Nadto Zarząd Fundacji:

 1. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;

 2. sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji;

 3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy itp;

 4. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;

 5. kieruje bieżącą działalnością Fundacji,

 6. odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej;

 7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;

 8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie;

§ 28

Do reprezentacji w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 1 000 złotych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezea.

§ 29

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 31

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator.

 3. Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji określa uchwałą Zarząd.

 1. ZMIANA STATUTU

§ 32

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 33

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek przyjęty uchwałą Zarządu Fundacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 34

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 35

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 36

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.

§ 37

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 9/10 statutowego składu Rady.

 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony na cele realizacji zadań określonych w statucie Fundacji lub zasilenie innych organizacji pozarządowych.

§ 38

 1. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego członek zarządu.

 2. Do obowiązków likwidatora należy wyegzekwowanie wszystkich należności Fundacji oraz zapłacenie wszystkich zobowiązań, a po dokonaniu tych czynności przekazanie pozostałego majątku na rzecz realizacji celów zbieżnych z celami Fundacji.

§ 39

Fundacja składa corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 40

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

 

Adam Olszewski

Fundator Fundacji

Powiązane zdjęcia: